Härmed kallas ni till årsstämma för Rosenlunds samfällighetsförening, Ingarö.
Stämman hålls i matsalen i Fågelviks Skola den 18 mars med start kl 18:30.

Varmt välkomna att närvara.

Innan mötet kan ni ta del av föreningens verksamhetsberättelse med revisionsberättelsen här på hemsidan
En motion har inkommit: Motion angående förbud av genomfartstrafik genom föreningens gemensamhetsanläggning GA:11, inklusive föreningens fastighet 1:334