Riktlinjer för skogsvård inom GA 11, Fågelvik 1:334

Antagna vid styrelsemöte 2013‐09‐03
Reviderad 2017-10-17

BAKGRUND

En stor del av den mark som ägs av Rosenlunds sff utgörs av skogsmark. För att underlätta för samfällighetens styrelse att handlägga frågor kring skog och träd har några riktlinjer utarbetats.

INLEDNING

Fågelvikshöjden karaktäriseras av hällmarkstallskog med inslag av löv och gran. I brynzonerna där skogen möter trädgårdar samt inom ledningsgatorna finns uppslag av sly och ungskog men i övrigt är skogen stabil. Genom att bibehålla den stabila hällmarkstallskogen gynnas ekologiska och estetiska värden som ger mervärden åt boendemiljön. En stabil skog som lämnas åt fri utveckling innebär att man håller nere skötsel och underhåll. När man fäller träd i en stabil skog ökar mängden ogräs och sly som en följd av ljusinsläpp och av den gödslingseffekt som kommer av ett multnande rotsystem. Det innebär att värden minskar och skötseln ökar.

  • Träd som utgör fara för skada på person eller egendom, sk. ”riskträd”, ska alltid fällas. Om medlem inte har möjlighet att utföra uppdraget ska det ske på föreningens bekostnad. Bedömning av vad som utgör ett riskträd görs av styrelsen eller av styrelsen utsett ombud.  I första hand kontaktas skogsvårdsgruppen för en bedömning  och sedan tar styrelsen ett beslut utifrån det.
  • De äldsta träden har ofta högst värden och skall värnas.
  • Döda träd lämnas stående om de inte utgör någon risk.
  • Död ved gynnar den biologiska mångfalden. Detta gäller i första hand för tjockare stammar, ris har liten positiv påverkan och kan städas bort. Torrakor, högstubbar och lågor lämnas orörda i skogen.
  • Om träden står så tätt att en konkurrenssituation uppstår som missgynnar naturvärdena kan gallring ske på ett sådant sätt att det gynnar äldre tallar i första hand. Även enstaka äldre aspar bör gynnas liksom enstaka träd av alla sorter för att gynna mångfald.
  • Blå slingan bör hållas framkomlig och träd som utgör en omedelbar risk kan tas ner. Grövre stammar förvandlas i första hand till högstubbar.
  • I brynzonerna kan fler åtgärder tillåtas än inne i den stabila tallskogen.
  • Aspsly kan med fördel hållas efter då den annars riskerar att skugga ut tex. enar.
  • Granens utbredning kan begränsas då granen försurar marken och skapar monokultur. Ett exempel på detta är skogen mellan Eknäsvägen och Havstrutsvägen intill Strandskatevägen.
  • Beslut om trädfällning inom G:A 11 Fågelvik 1:334 tas av styrelsen för Rosenlunds sff. Innan trädfällning sker ska träden märkas och fotograferas. 

Behöver du komma i kontakt med skogsvårdsgruppen kan du skicka mejl till skogsvard@rosenlunds.se