Under vecka 24 kommer Värmdö kommun att utföra arbeten kopplade till den infiltrationsanläggning som är belägen i skogen mellan Sillgrisslevägen och sandtaget. Bland annat kommer provborrning utföras, som ett led i arbetet att utreda om anläggningen lämpar sig för driftsättning.

Detta kommer innebära att skogsvägen under en begränsad tid öppnas upp samt används av kommunens fordon.

I samråd mellan kommun och samfälligheten planeras framöver installation av ett mer beständigt hinder för passage i form av bom/bommar vid infarten till skogsvägen, för att säkerställa att skogsvägen i enlighet med samfällighetens beslut endast används för gång-/cykeltrafik.

Mvh Styrelsen