Uppdaterat 200823


Nu rustar vi upp Havstrutsvägen


Havstrutsvägen, sträckan mellan korsningen vid Fågelviksvägen och korsningen vid Sillgrisslevägen, behöver rustas upp. Vår entreprenör NCC genomför åtgärderna under vecka 35 och i början av vecka 36. Under den tid när arbete pågår är framkomlighet med bil på vägsträckan begränsad.

Arbetet på plats, som handlar om rivning, dikning, asfaltering och återställning, sker mellan 07.00 och 16.00 dagtid, måndag till fredag. Rivningsarbete är planerat att ske under vecka 35 och asfaltering i början av vecka 36.

  • Undvik, om möjligt, helt bilkörning under de dagar då arbete pågår, framför allt mellan 07.00 och 16.00.
  • I början av arbetet, när vägen är frilagd från asfalt, är det viktigt att du vid passage vidtar försiktighet och kör sakta genom arbetsområdet för att undvika skador på väg och bil.
  • När asfaltering sker är vägen avstängd för persontrafik. Detta moment är beräknat att ta ungefär en arbetsdag.
  • Om du kan, undvik transporter med tyngre fordon / leveranstrafik på vägsträckan under perioden. Om du har beställt möbler eller annat bör du alltså boka om tiden.

Framkomligheten med bil är begränsad under den tid upprustningen pågår eftersom skytteltrafik och flaggvakter innebär en ökad kostnad.

Sträckningen som behöver upprustas är 980 kvadratmeter (se markering på bifogad bild). Anledningen är att asfalten är sliten och eroderad med potthål och bristfällig vattenavrinning som följd.

Enligt fastställd underhållsplan ska upprustningen ske under innevarande år. Arbetet behöver genomföras när det inte är tjäle i jorden.

Renoveringen är bekostad med fonderade medel och påverkar inte årsavgiften. Beslut om uppdragets omfattning och offert fattades vid styrelsemöte den 24 juni 2020.

Det kan under arbetsveckan bli buller- och vibrationsstörningar, särskilt för dig som bor i omkringliggande fastigheter. Det kan också, beroende på vindriktning, bli en del damm.

Styrelsen kommer under arbetets gång att göra dagliga uppdateringar om upprustningen på webbsidan.För ytterligare information
E-post styrelsen@rosenlunds.se