Härmed kallas samtliga delägare till årsstämma för Rosenlunds samfällighetsförening, Ingarö
Stämman hålls den 24 mars 2020 klockan 19.00-20.00 i Fågelviks skolas matsal, Ulrikavägen 4

OBS! Ny tid och plats: Ingarö Föreningshus den 24 mars 2020 kl 20.30-22.00.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
 2. Styrelsens och revisorernas berättelser
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Motioner från medlemmarna
  1. Inga motioner har inkommit till årets stämma
 5. Ersättning till styrelse och revisor
 6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse och suppleanter
 8. Val av revisorer och suppleant
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor/Information
 11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 12. Stämman avslutas

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Kallelse till årsstämma Rosenlunds samfällighetsförening 2020