pdf.png Kallelse årsstämma 2019 

Härmed kallas samtliga delägare till årsstämma för Rosenlunds samfällighetsförening, Ingarö
Stämman hålls den 26 mars 2019 klockan 19.00-20.00 i Fågelviks skolas matsal, Ulrikavägen 4

Dagordning

 • Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
 • Styrelsens och revisorernas berättelser
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Motioner från medlemmarna
  • Motion om permanenta farthinder på Strandskatevägen
 • Ersättning till styrelse och revisor
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
 • Val av styrelse och suppleanter
 • Val av revisorer och suppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor/Information
 • Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 • Stämman avslutas

 Varmt välkomna!
/Styrelsen

Motion till årsstämman 2019, Rosenlunds samfällighetsförening

Permanenta farthinder Strandskatevägen

Inom kvarteret Strandskatevägen är max. hastighet 10km/h. Detta är tydligt markerat med hastighetsskyltar vid infarten till kvarteret. Tyvärr efterlevs inte detta och ett flertal bilister har mycket högre hastighet än detta inom kvarteret. Det gäller både boende, gäster till boende samt transporter och olika yrkesgrupper som är verksamma inom kvarteret hos boende. Vi har placerat ut tillfälliga blomlådor under sommarhalvåret i syfte att få ner hastigheten. Tyvärr så flyttas dessa blomlådor ofta ut på gräsmatta/dike utanför vägen. 

Vi föreslår styrelsen att beslut att det placeras ut permanenta farthinder i syfte att få ner hastigheten till under 10km/h.  

Styrelsens förslag till beslut

 • Styrelsen föreslår att ytterligare blomlådor köps in och ställs ut på Strandskatevägen och Sillgrisslevägen. Farthindren behöver kunna flyttas på inför snöröjningen. Lämpliga platser ska ses ut.