pdf.png Vårbrev 2018

Bästa medlemmar!

Här kommer aktuell information från styrelsen:

 

Årsstämman

Stämman hölls den 20 mars och stämmoprotokoll finns på hemsidan. 14 av 101 medlemmar deltog på årets stämma.

 

Årsavgiften

Stämman beslutade att samfällighetsavgiften kommer att höjas till 4500 kronor per fastighet. Bakgrunden till höjningen är att föreningen behöver avsätta mer medel till underhållsfonden för kommande upprustning av vägarna i området och för att ha möjlighet att köpa in administrativt stöd. Även i år kommer styrelsen att skicka ut fakturor med bankgiroavi till varje enskild fastighet. Årsavgiften är samfällighetens enda inkomstkälla och helt avgörande för vår möjlighet att bedriva verksamhet och det är därför en av styrelsens viktigaste uppgifter att tillse att årsavgifterna betalas.

 

Fakturering sker senast den 30/4-2018 med förfallodag 30/5-2018.

 

De avgifter som eventuellt inte betalas in efter betalningspåminnelse, kommer att gå till kronofogden/inkasso enligt sedvanlig rutin

 

Valberedningsuppdraget lottas ut

Efter flera års svårigheter att rekrytera deltagare till valberedningen beslutades på stämman att valberedningsuppdraget även detta år kommer att lottas ut till en fastighet per gata (sammanlagt fyra fastigheter). Valberedningens uppgift är att samla kandidater som ska nomineras till val av styrelse vid kommande årsstämma. Det kommer att gå till på följande sätt:

·         Samtliga fastigheter i fastighetsägarförteckningen kommer att delta i lotteriet och dragning kommer att ske vid vårens områdesdag den 14 maj.

·         Fastigheter som lottas fram och som har flera ägare avgör själva vem av ägarna som ska delta i valberedningsarbetet.

·         Från lottningen kommer fastigheter att undantas som nu innehar uppdrag för samfälligheten som styrelseledamot, suppleant, revisor och IT-ansvarig.

·         Fastigheter som lottas fram kommer att efter fullgjort uppdrag att undantas från kommande lottningar under fem (5) år.

·         En av fastigheterna kommer att utses till ordförande och sammankallande i valberedningen.

 

Områdesdagen

äger rum lördagen den 19 maj med start kl. 9:00. Samling sker som vanligt vid den röda redskapsboden. Ta gärna med redskap t.ex. krattor, spadar, räfsor, sågar etc. Ni som inte har möjlighet att delta på områdesdagen kan kontakta någon i styrelsen för att utföra en uppgift vid senare tillfälle alternativt gärna sätta in 200 kronor på samfällighetens bankgiro. Enklast gör ni detta i samband med att ni betalar in årsavgiften. Vi avslutar som vanligt med gemensam korvgrillning. Vi hoppas på fint väder god uppslutning, välkomna till en trevlig dag!

 

Skötselschemat

Skötselschemat är i stort sett detsamma som förra året. I vanlig ordning ska samtliga fastigheter göra en skötselinsats. Om ni inte har möjlighet den veckan som har tilldelats er, är det ert ansvar att byta med en granne. Nyckel till boden där gräsklippare och trimmer förvaras tilldelas varje skötselområde, en gemensam nyckel som lämnas över till nästa fastighet efter utfört arbete. Extranycklar finns även hos alla medlemmar i styrelsen. Vi vill påminna om att även gräsytan innanför staketet till vattentäkterna ska klippas (gäller område 3 och 7). Nyckeln till grindarna till vattentäkterna hänger i boden.

 

Sopning av våra vägar

Sopning av våra vägar beräknas ske i slutet av april.

 

Anmäl er e-post

Vi har tidigare önskat få in e-postadresser för samtliga fastigheter för att kunna underlätta kommunikationen inom samfälligheten. Vi har nu fått in e-post adresser från en hel del men saknar fortfarande ganska många adresser. Om ni ännu inte meddelat er adress, vänligen skicka ett kort mail till hakber11@gmail.com och meddela e-post adress och gatuadress så att vi kan komplettera vår maillista.

 

Postlådorna på Strandskatevägen

Många är omärkta och det är därför svårt att hitta rätt låda. Märk gärna upp dem med namn eller husnummer.

 

Hemsidan

Sidan är uppdaterad med all den senaste information. Genom att registrera er på hemsidan, kan ni logga in och komma åt alla dokument. Ni kan även registrera er e-post adress så att vi kan öka det digitala informationsflödet och minska ner på pappersutskick. www.rosenlunds.se

 

Grupp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebookgrupp. Skriv in Rosenlunds samfällighetsförening i sökfältet och klicka på att du vill bli medlem. Gruppen fungerar som ett forum där vi medlemmar kan tipsa om händelser eller sprida annan nyttig information.

 

Vi önskar er alla en härlig vår!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen