pdf.png Kallelse till årsstämma 20 mars 2018 

Tid: Tisdagen den 20 mars klockan 19.00
Plats: Fågelviks skolas matsal.

De huvudsakliga syftena för stämman är följande:

Fastställa samfällighetens inkomster och utgifter (budget) för att tillförsäkra att tillräckliga medel finns för drift och underhåll av samfälligheten. Styrelsen kommer föreslå att samfällighetsavgiften ska höjas från 3000 kr till 4000 kronor/fastighet 2018.

Val av ny styrelse och andra förtroendeposter.

Dagordning
 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
 2. Styrelsens och revisorernas berättelser
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Motioner från medlemmarna
 5. Ersättning till styrelsen och revisorn
 6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse och suppleanter
 8. Val av revisorer och suppleant
 9. Val av valberedning
 10.  Övriga frågor
 11.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 12.  Stämman avslutas